Réflexions sur le rôle de la loi du moindre effort articulatoire lors de la troncation des mots dans la langue spontanée française et bulgare


Кирилова, Веска (2010) Réflexions sur le rôle de la loi du moindre effort articulatoire lors de la troncation des mots dans la langue spontanée française et bulgare – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80 годишнина, В. Т-во: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 129–141, ISBN 978–954–524–724–8. COBISS.BG-ID 1234359524


 Статията изследва ролята на закона за най-малкото артикулационно усилие при тронкацията на думи в устната практика на френския и българския език.
  Статия
 закон за най-малкото артикулационно усилие, тронкация на думи, устна практика, френскии език, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  23010
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/