Пенитенциарната педагогика като наказателно-изпълнителна и педагогическа наука. В бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 3 София изд. ГДИН, с.47-67 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1997) Пенитенциарната педагогика като наказателно-изпълнителна и педагогическа наука. В бюл. "Затворно дело" 1997 кн. 3 София изд. ГДИН, с.47-67 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132


 В тази статия се поставя въпросът за статута на пенитенциарната педагогика като научна област
  Статия
 пенитенциарна педагогика, социална педатотика, затвор, наказателно-изполнителна дейност
 Издадено
  23009
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/