Реализация на проектните дейности.Допълнителни идеи на водещите. В: ""Проект "Международни стандарти при третирането на лишените от свобода" Велико Търново: 2000, Фабер, 146-188 ISBN 945-775-18-6 COBISS.BG-ID 1041339364


Минев, Тодор (2000) Реализация на проектните дейности.Допълнителни идеи на водещите. В: ""Проект "Международни стандарти при третирането на лишените от свобода" Велико Търново: 2000, Фабер, 146-188 ISBN 945-775-18-6 COBISS.BG-ID 1041339364 Велико Търново COBISS.BG-ID 1041339364


 В тази студия се засягат проблеми, свързани с практическата работа с лишените от свобода и ролята на водещият.
  Част от книга / Глава от книга
 водещ, лишени от свобода, дейности, групова работа, техники, методики
 Издадено
  23007
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.67 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/