Етническата популация в затвора е ефектите на изолацията. - В: "Философски форум" 1999, бр. 8, кн. 4, София: "Балкам"АД, с.173-188 ISSN 1311-1213 COBISS.BG-ID 1121203428


Минев, Тодор (1999) Етническата популация в затвора е ефектите на изолацията. - В: "Философски форум" 1999, бр. 8, кн. 4, София: "Балкам"АД, с.173-188 ISSN 1311-1213 COBISS.BG-ID 1121203428 София COBISS.BG-ID 1121203428


 В статията се разглеждат проблемите, свързани с ефеките на изолация в затворническа среда и начините за справяне с етническите различия
  Статия
 етнос, ефекти на изолация, затвор, затворническа популация
 Издадено
  23005
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

2. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/