Полицаия и общество - професионална етика и гражданска толерантност. - В: "Сборник общества в преход - теория и практика - сборник доклади от шеста международна научна конференция". Велико Търново, Европейски информационен център, 2001 с. 89-98 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788


Минев, Тодор (2001) Полицаия и общество - професионална етика и гражданска толерантност. - В: "Сборник общества в преход - теория и практика - сборник доклади от шеста международна научна конференция". Велико Търново, Европейски информационен център, 2001 с. 89-98 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788 В.Търново COBISS.BG-ID 1039394788


 говори се за толерантното отношение на гражданите и полицаите като двустранен процес
  Доклад
 граждани, полиция, толерантност, общество
 Издадено
  23004
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.67 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/