Elision du segment consonantique [v] – [в] dans la langue orale spontanée française et bulgare


Кирилова, Веска (2010) Elision du segment consonantique [v] – [в] dans la langue orale spontanée française et bulgare Сб. от конф. "Теория и практика на съвременното чуждоезиковото обучение". Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2010, с. 53–67, ISBN: 978–954–8387–87–3. COBISS.BG-ID 1239647972


 Стаията разглежда някои случаи на елизия на консонантния сегмент [v] – [в] в устната практика на френския и българския език.
  Статия
 елизия, [v] – [в], устната практика, френския и българския език.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  23003
 Веска Кирилова

1. Станчев, С. Съвременното чуждоезиково обучение между традиции и иновации. Сб. Теория и практика на съвременното чуждоезиковото обучение. Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2010, с. 53–67, ISBN: 978–954–8387–87–3. COBISS.BG-ID 1239647972 . Цитат на с. 8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/