Юношите - как да им помогнем да станат големи и да ги предпазим от правонарушения /Въпроси без отговори/. - В сп. "Обществено възпитание" , 2000 бр.4 София, с.48-51 ISSN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1119658980


Минев, Тодор (2000) Юношите - как да им помогнем да станат големи и да ги предпазим от правонарушения /Въпроси без отговори/. - В сп. "Обществено възпитание" , 2000 бр.4 София, с.48-51 ISSN 0204-8515 COBISS.BG-ID 1119658980 Велико Търново COBISS.BG-ID 1119658980


 В статията се говори за трудностите при възпитанието на юношете и превенцията на девиантното поведение
  Статия
 юноши, девиантно поведение, превенция
 Издадено
  22998
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.67 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/