Хомосексуалност и толерантност. - В: Общества в преход - теория и практика /Сборник с доклади от шеста международна научна конференция/, Велико Търново, Европейски информационен център - В.Търново, 2001, с. 67-73 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788


Петрова, Красимира (2001) Хомосексуалност и толерантност. - В: Общества в преход - теория и практика /Сборник с доклади от шеста международна научна конференция/, Велико Търново, Европейски информационен център - В.Търново, 2001, с. 67-73 ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788 В.Търново COBISS.BG-ID 1039394788


 В този доклад се интерпретира взаимовръзката между проявите на хомосекуалност и толерантността към различността.
  Доклад
 хомосекуализам, толерантност, общество
 Издадено
  22991
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/