Домовете за деца, лишени от родителски грижи - европейско и българско законодателство. В:Дебатът за политиките на разширениая Европейски съюз, под ред. на Олг Борисова, София: 2003, Вулкан ООД, с.126-132, ISBN 954-91273-3-8


Петрова, Красимира (2003) Домовете за деца, лишени от родителски грижи - европейско и българско законодателство. В:Дебатът за политиките на разширениая Европейски съюз, под ред. на Олг Борисова, София: 2003, Вулкан ООД, с.126-132, ISBN 954-91273-3-8 София


 В статията се разглеждат довомете за деца, лишени от родителски грижи през призмата на българското и европейското законодателство.
  Статия
 деца без родители, деца, лишени от родителски грижи, домове, европейско законодателство, българско законодателство
 Издадено
  22987
 Красимира Петрова

1. Кутева, В., Социална педагогика /библиографски справочник/ В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2009 с. 78 ISBN 978-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/