Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges


Дерменджиева, Стела (2018) Normative framework (preconditions) in the training of geography and economics in 9-th grade – logic and challenges In: 4rd International scientific conference GEOBALCANICA 2018, Ohrid, Republic of Macedonia, 2018, p. 637 – 644. ISSN 1857 – 7636.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22981
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/