Методически проекции и вътрешнопредметен интеграционен синтез в обучението по география на България при новите условия


Дерменджиева, Стела (2018) Методически проекции и вътрешнопредметен интеграционен синтез в обучението по география на България при новите условия XVI-th National Conference „Natural Sciences 2018” с международно участие, NCNS 2018, Шумен 2018 2367-5144 (print), 2603-347X (online)


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22976
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/