Ситуационен анализ на обучението по география на страните в Балканите по критерий структурно-съдържателна рамка. .


Дерменджиева, Стела (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в Балканите по критерий структурно-съдържателна рамка. . VI Международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, тематичен раздел „Образование и образователно пространство на Балканите: сравнително и интеркултурно образование; познанието за „другия“ на Балканите в училище и в университета”, 26 - 28 октомври 2017. ISSN 1314-4065 (print), 2535-1346 (online)


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  22965
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/