Алексиева, Милена, Стоян Денев. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860


Алексиева, Милена (2013) Алексиева, Милена, Стоян Денев. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3


 През последните години специално внимание се обръща на физическото състояние на деца с нарушения в развитието и възможностите за корекция на тези аномалии чрез спорта, в частност – чрез средствата на футбола. Физическото възпитание и заниманията със спорт се оказват ефективно средство за адаптиране в съответствие с условията на живот на децата в други държави. Тази идея би могла да бъде в основата на концепцията за развитието на диагностични и коригиращи дейности, основани на принципите за обучение по футбол. Целта на настоящата анкета е да определи степента на популярност на играта футбол сред деца с интелектуални затруднения и желанието им за участие в организирани учебно-тренировъчни занимания.
  Доклад
 футбол, учебно-тренировъчни занимания, интелектуални затруднения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22961
 Милена Алексиева

1. Атанасов, Асен (2018) МОТИВАЦИЯТА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР НА ВОЛЕВИТЕ УСИЛИЯ ПРИ СТУДЕНТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ФУТБОЛ. сп. Педагогически алманах 2018 бр. 2 179-183 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) с. 183

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/