Денев, С., М. Алексиева. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860


Алексиева, Милена (2013) Денев, С., М. Алексиева. Интeрeси и мoтивaция при дeцa с интeлeктуaлни зaтруднeния oтнoснo прaктикувaнeтo нa игрaтa футбoл. Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3; COBISS.BG-ID 1274917860 Сборник от Юбилейна международна научна конференция ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, сборник 50 години ВТУ, с. 545–551 ISBN 978-619-208-001-3


 През последните години специално внимание се обръща на физическото състояние на деца с нарушения в развитието и възможностите за корекция на тези аномалии чрез спорта, в частност – чрез средствата на футбола. Физическото възпитание и заниманията със спорт се оказват ефективно средство за адаптиране в съответствие с условията на живот на децата в други държави. Тази идея би могла да бъде в основата на концепцията за развитието на диагностични и коригиращи дейности, основани на принципите за обучение по футбол. Целта на настоящата анкета е да определи степента на популярност на играта футбол сред деца с интелектуални затруднения и желанието им за участие в организирани учебно-тренировъчни занимания.
  Доклад
 футбол, учебно-тренировъчни занимания, интелектуални затруднения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  22961
 Милена Алексиева

2. на стр. 203 в Денев, Ст. Футболът като фактор за социализация при деца и младежи със специални възможности. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 202 - 209, ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284

1. Атанасов, Асен (2018) МОТИВАЦИЯТА КАТО ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР НА ВОЛЕВИТЕ УСИЛИЯ ПРИ СТУДЕНТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ФУТБОЛ. сп. Педагогически алманах 2018 бр. 2 179-183 ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) с. 183

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/