Противообщественото поведение на юношете в обновяващия се свят.- В: сб" Сборник материали от научна конференция "Закрила на детето и новия век"" София: 2001 Горекс-Прес, с.22-32 ISBN 954-616-083-0 COBISS.BG-ID 1041188580


Минев, Тодор (2001) Противообщественото поведение на юношете в обновяващия се свят.- В: сб" Сборник материали от научна конференция "Закрила на детето и новия век"" София: 2001 Горекс-Прес, с.22-32 ISBN 954-616-083-0 COBISS.BG-ID 1041188580 София COBISS.BG-ID 1041188580


 В доклада се разглеждат проблеми, свързани с девиантното поведение на юношите.
  Доклад
 девации, девиантно поведение, юношеска възраст
 Издадено
  22902
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/