Преподавателят в системата на професионално-педагогическото общуване. - В: Сб. "Подготовка на кадри за МВР с висше образование през ХХІ в.", Варна: 2001 Издателство ВСУ "Черноризец Храбър", 76-81 ISBN 954-751-01707


Минев, Тодор (2001) Преподавателят в системата на професионално-педагогическото общуване. - В: Сб. "Подготовка на кадри за МВР с висше образование през ХХІ в.", Варна: 2001 Издателство ВСУ "Черноризец Храбър", 76-81 ISBN 954-751-01707 Варна


 В доклада са представени вижданията на автора за изискванията към преподавателя във ВУЗ и неговото общуване с обучаемите.
  Доклад
 обучение, общуване, преподаване
 Издадено
  22901
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/