Методологически равнища и подходи към интерпретацията на Аз-а.


Йонкова, Красимира (1996) Методологически равнища и подходи към интерпретацията на Аз-а. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 55 - 69. ISSN 1310 - 358X (print)


 Аргументирано е разнообразието на методологията за обяснение на конструкта "Аз", като е представена логиката на изследователските подходи и механизми за познание на себе си.
  Статия
 методология на изследванията, Аз-образ, самооценка
 Издадено
  22895
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/