Нови идеи в проблематиката на масовото поведение.


Йонкова, Красимира (1996) Нови идеи в проблематиката на масовото поведение. Педагогически алманах: педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново, 1996, 1 - 2, с. 224 - 227. ISSN 1310 - 358X (print)


 Представени са рефлексии върху проблематиката на масовото поведение, изложена в книгата "Социална психология на масовото поведение" с автор Дончо Градев.
  Статия
 масово поведение, социална активност, социален проблем
 Издадено
  22894
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/