Вариации на психоаналитичния модел за човешката същност.


Йонкова, Красимира (1995) Вариации на психоаналитичния модел за човешката същност. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски". Обществени науки, кн. 34, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", с. 273 - 282. ISSN 0861 - 0312


 Осъществен е сравнителен анализ на няколко психоаналитични концепции за същност и структура на личността с цел да се идентифицират сходства и различия във възгледите.
  Статия
 модел на личност, психоанализа, сравнителна интерпретация
 Издадено
  22893
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/