Личностна промяна и идентификация на ученика.


Йонкова, Красимира (1992) Личностна промяна и идентификация на ученика. Сб. от Научно-практическа конференция "Личностен подход в педагогическата дейност", Пазарджик, 10 - 11 декември 1992г. Ред. Л. Стойчев. Пловдив: Пловдивско университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1992, с. 123 - 124. ISBN 954 - 423 - 048 - 3


 Идентифицирани са параметри на учениковата личностна промяна в преходна възраст в хода на социализацията, като следствие от взаимодействието на личността в реални ситуации с реални социални общности в институционализирания образователен процес.
  Доклад
 личностна промяна, идентификация, диференциран подход
 Издадено
  22892
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/