Поуките на социалната психология за интеграцията на културите.


Йонкова, Красимира (2005) Поуките на социалната психология за интеграцията на културите. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2005". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2005, с. 372 - 382. ISBN 10: 954 - 775 - 560 - 9; ISBN 13: 978 - 954 - 775 - 560 - 4


 Изследвани са основанията за осъществяване на интеграционните процеси в социалнопсихологичния ракурс на междукултурната интеракция. Аргументите са потърсени както в постиженията на определени психологични направления, така и в тенденциите към глобализация на обществата в Европейското пространство.
  Статия
 кроскултурално развитие, социална психология, междукултурна интеракция
 Издадено
  22886
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/