Психоанализата в изследователското поле на социалната психология.


Йонкова, Красимира (2004) Психоанализата в изследователското поле на социалната психология. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2004, с. 332 - 340. ISBN 954 - 715 - 252 - 1 COBISS.BG-ID 1043909348


 Осъществен е опит за полагане на теоретико-приложните аспекти на психоанализата в предметната област на социалната психология при разработването на темите за социализацията, емоционалните предпоставки за формирането на групите и отражението на подсъзнателните структури върху социалните връзки на хората.
  Доклад
 психоаналитична социална психология, двойствена обусловеност на човешката природа
 Издадено
  22885
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/