Основание и същност на телесноориентираната психотерапия в системата Цигун.


Йонкова, Красимира (2003) Основание и същност на телесноориентираната психотерапия в системата Цигун. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2003, с. 104 - 113. ISBN 954 - 715 - 197 - 5


 Осъществен е теоретичен опит за изследване на ракурсите на тялото в съответствие с модусите на душата. Класическият за психологията "психофизиологичен проблем" е определен като триизмерна зависимост между психика, тяло и външен свят (природен, социокултурен и трансцендентен). Защитена е тезата, че теоретичният модел на телесно ориентираната терапия на китайската система Цигун е сходен с принципите на холистичния подход, известен в западната психология като организмична теория за личността.
  Доклад
 психосоматична изследователска парадигма, психотерапия, Цигун, психофизиологичният проблем "душа-тяло"
 Издадено
  22884
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/