Теория и психотерапевтична практика на райхианския модел за личност.


Йонкова, Красимира (2002) Теория и психотерапевтична практика на райхианския модел за личност. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 300 - 309. ISBN 954 - 715 - 159 - 2


 Изложението има за цел да "разсее", макар и отчасти, многото неправомерни интерпретации и спекулативни коментарии около името на Райх. Защитено е убеждението, че телесно ориентираната психологическа теория на Вилхелм Райх, въпреки твърде компликативния си характер, притежава характеристики за автентично вписване в групата на т. нар. функционални теории за личността.
  Доклад
 Вилхелм Райх, оргонна енергия, броня на характера, биоенергетична психотерапия
 Издадено
  22883
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/