Събуди се, малки човече!


Йонкова, Красимира (2002) Събуди се, малки човече! В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. П. Иванов. - Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2002, с. 224 - 232. ISBN 954 - 715 - 159 - 2


 Представен е райхианския социалнопсихологичен метод, ситуиран като остро критичен и скептичен към всякакъв вид идеологии, каузи, идеали. Макар и в щрих, е очертан психологичния профил на "малкия човек", чиято екзистенция е атрибутивно налична във всеки човек.
  Доклад
 Вилхелм Райх, "малкият човек", критическа социална психология,
 Издадено
  22882
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/