Социалнопсихологични параметри в полетата на масовите комуникации.


Йонкова, Красимира (2004) Социалнопсихологични параметри в полетата на масовите комуникации. В: Библиотека "Диоген" Психология и практика. Ред. И. Иванов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 43 - 67. ISBN 954 - 524 - 397 - X COBISS.BG-ID 1042019556


 Разработена е тезата, че социалнопсихологичните параметри в полетата на масовите комуникации обуславят както посоката в екзистенцията на социалната тъкан, така и психологичното благополучие на обитаващите я индивиди. Разкрита е полифункционалната битийност на общия комуникативен процес в човешкия свят и е направен опит за идентифициране на социалнопсихологичните параметри в две от полетата на масовите комуникации - невербално-символното и виртуалното.
  Студия
 психология на комуникативния процес, масова комуникация, невербална комуникация, виртуална комуникация
 Издадено
  22880
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/