Психологически рефлексии върху феномена "ценности".


Йонкова, Красимира (2002) Психологически рефлексии върху феномена "ценности". В: Библиотека "Диоген" Философия и психология на общуването. Ред. Л. Андреев, Н. Данчев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 98 - 128. ISBN 954 - 524 - 314 - 7


 Представени са авторовите разсъждения върху нееднозначната семантика и комплексната употреба на понятието. Осъществен е опит за многоаспектно аргументиране на позицията, че спецификата на съответното схващане за значението и смисъла на ценностите в значителна степен се обуславя от ценностите, на които е носител самият субект.
  Студия
 ценности, личностни и социални ценности, аксиологични критерии, постигане на равновесие
 Издадено
  22879
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/