Психологическото изследване на личността: методологически категории.


Йонкова, Красимира (1996) Психологическото изследване на личността: методологически категории. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 306 - 313. ISSN 0861 - 0312


 Конкретизирани са методологично предимствата и ограниченията на някои изследователски стратегии в областта на личността, и в частност определени концепции с диференциална и структурна ориентация.
  Статия
 фенография, номотетия, идиография, кондиционален анализ
 Издадено
  22873
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/