Идеята на Вилхелм Вундт за народопсихологията.


Йонкова, Красимира (1996) Идеята на Вилхелм Вундт за народопсихологията. В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски", Обществени науки, кн. 43, част 1. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ВВОУ "Васил Левски", 1996, с. 314 - 321. ISSN 0861 - 0312


 Осъществен е опит за синтезирано представяне на комплексната идея на Вилхелм Вундт за предметната област на народопсихологията, и в частност на социалната психология.
  Статия
 народопсихология, социална психология, народен дух, народна душа
 Издадено
  22872
 Красимира Йонкова

1. Габеров, Иван. Отвъд представата за християнската саможертва. Дисертационен труд, защитен в СУ "Св. Климент Охридски", 2015 г., цит на с. 36

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/