Народопсихологическото изследване на изкуството в теорията на Вилхелм Вундт.


Йонкова, Красимира (2001) Народопсихологическото изследване на изкуството в теорията на Вилхелм Вундт. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 5, кн. 4, 1993. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 69 - 102. ISSN 0204 - 6369


 Концептуализирани са основните Вундови идеи за народопсихологичните закономерности в областта на изкуството. Акцентите са върху психологичната природа на творческия процес, същността на фантазията, механизмите на произхода и класификацията на изкуствата.
  Студия
 народопсихология, изкуство, обичаи, ритуали
 Издадено
  22871
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/