Правото и държавата в контекста на Вундовата народопсихология.


Йонкова, Красимира (2001) Правото и държавата в контекста на Вундовата народопсихология. В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, том 4, кн. 4, 1992. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 181 - 212. ISSN 0204 - 6369


 Осъществен е социалнопсихологичен анализ на Вундовите народопсихологични възгледи за правото и държавата в методологичния ракурс на неговата етико-философска система. Интерпретирани са въпросите за произхода, принципите и закономерностите в развитието на правните идеи, поради което анализът минава отвъд социалната психология, включвайки обяснителната сфера на философията в теоретичното поле на политиката, културата и историята.
  Студия
 народопсихология, право, държава
 Издадено
  22870
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/