Доктрината на суфите: модел за спасение от конфликтни идентификации.


Йонкова, Красимира (2007) Доктрината на суфите: модел за спасение от конфликтни идентификации. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 285 - 289. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4


 Представени са основни идеи от учението на суфите в социокултурния контекст на загубата на смисъл в съвремието ни. Защитена е позицията, че мъдростта на учението носи реален терапевтичен заряд, предоставяйки на хората автентичен ориентир за удовлетворяване на потребността от смисъл.
  Статия
 суфизъм, единство, свобода на духа, толерантност
 Издадено
  22866
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/