"Адаптиране на нови стенописни схеми и решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989 -2010 г. - дисертационен труд за образователна и научна степен доктор, Диплома № ВТ-14 4-086, Издадена на 03.10.2014 г.


Аврамов, Владимир (2014) "Адаптиране на нови стенописни схеми и решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989 -2010 г. - дисертационен труд за образователна и научна степен доктор, Диплома № ВТ-14 4-086, Издадена на 03.10.2014 г. Велико Търново


 Да се осъществи обстойно проучване, изследване и анализ на съществуващи както в България, така и в други eвропейски страни (с различни християнски деноминации) примери на адаптиране на нови стенописни проекти към вече реализирани в по-ранен период. Това трябва да помогне на съвременния професионален стенописец, натоварен с отговорността да завърши започнат обект в избора му на най-оптимален вариант за финализиране, както и да завиши критерия му за иконографско и стилистично единство и пълнота на творбата.
  Дисертация
 стенопис, сакрална живопис, архитектурно-художествен синтез, стилова адаптация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 
  22865
 Владимир Аврамов

1. "Адаптиране на нови стенописни схеми и решения към вече съществуващи в български православни храмове в периода 1989-2010 г. В: Рецензия на проф. д-р Генова, Елена, рецензия на доц. Желев, Борис

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/