Транссърфингът - социалнопсихологичен метод за саморегулация на поведението.


Йонкова, Красимира (2007) Транссърфингът - социалнопсихологичен метод за саморегулация на поведението. В: Годишник на СУБ, клон Благоевград "Наука - образование - изкуство", том 1, част 2. Ред. Н. Огненска. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2007, с. 277 - 284. ISBN 978 - 954 - 680 - 529 - 4


 Транссърфингът е практическа технология за постигане на личните цели, която се основава на фундаменталния природен закон за равновесието. Лансирано е авторовото убеждение, че транссърфингът е не само иновативен метод за саморегулация на поведението, но и принципно нов възглед за устройството на познатия ни свят, различен начин на мислене, целеполагане и действане.
  Статия
 транссърфинг, психологичен метод, квантова механика, удовлетвореност от живота
 Издадено
  22864
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/