Етогеника: претенциите на една метатеория.


Йонкова, Красимира (2006) Етогеника: претенциите на една метатеория. В: Приложна психология и социална практика: научна конференция. Ред. Д. Железарова, Ж. Кръстева. Варна: УИ Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", 2006, с. 351 - 364. ISBN 978 - 954 - 715 - 347 - 9 COBISS.BG-ID 1244009444


 В ракурса на съвременната методология на социалната психология (обща, частна и специална) фокусът на вниманието е положен върху етнометодологията, чийто продукт е етогеничният метод за изследване на социалното взаимодействие. В щрих е представена методическата процедура на етогениката, която релевантно отговаря на принципите на системния анализ.
  Доклад
 етогеника, метатеория, обща, частна и специална методология, екзогенни и ендогенни методи
 Издадено
  22863
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/