Досег до психологията на тероризма.


Йонкова, Красимира (2007) Досег до психологията на тероризма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2006". Ред. И. Харалампиев. Велико Търново: "Фабер", 2007, с. 137 - 145. ISBN 978 - 954 - 775 - 727 - 1 COBISS.BG-ID 1226756580


 Осъществен е опит за осветляване на психологичните измерения в съвременната битност на явлението. Потърсени са индикатори за евентуално разпознаване на терористично поведение в различни форми.
  Статия
 тероризъм, страх, агресия, психологичен профил
 Издадено
  22862
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/