Размисъл върху една контраверсия на страха от смъртта.


Йонкова, Красимира (2011) Размисъл върху една контраверсия на страха от смъртта. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2010". Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 141 - 150. ISSN 1314 - 2283


 Представени са авторовите рефлексии по темата за края на човешкия живот, като е осъществен опит за аргументиране на тезата, че смъртта е нищо повече, освен метаморфоза на човешката екзистенция.
  Статия
 танатофобия, смърт, живот, страх, принцип на допълнителността
 Издадено
  22860
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/