Послание за една по-философски ориентирана психология.


Йонкова, Красимира (2011) Послание за една по-философски ориентирана психология. В: Библиотека "Диоген" Съвременни философски изследвания. Ред. В. Бузов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 119 - 132. ISBN 978 - 954 - 524 - 806 - 1 COBISS.BG-ID 1238994916


 Осъществен е опит за защита на позиция, чиято цел е своеобразна "реабилитация" на философското в проблемните полета на психологичната наука. Тезата е, че психологичното изследване на какъвто и да е проблем губи от евристичния си потенциал, ако не се обвърже с разкриване на философската понятийна мрежа, задаваща порядъка на тенденциите в изследваната система. Разкрити са пътищата, по които философията иманентно присъства или трябва да присъства в изследователското поле на психологията.
  Статия
 светоглед, лечностни диспозиции, "нова среща" на философията и психологията
 Издадено
  22859
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/