Комуникативна компетентност на адресанта като фактор в дискурса на популярната ни преса


Гецов, Антон (2008) Комуникативна компетентност на адресанта като фактор в дискурса на популярната ни преса Славистични проучвания. Сборник в чест на ХІV международен славистичен конгрес. Редакционна колегия: проф. дфн Николай Даскалов, доц. д-р Валентина Бонджолова, доц. д-р Венелин Грудков. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 37–57, ISBN 978-954-524-652-4.


 
  Студия
 
 Издадено
  22858
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/