Опитът за синтез на психологичното познание в подхода на трансперсонализма.


Йонкова, Красимира (2011) Опитът за синтез на психологичното познание в подхода на трансперсонализма. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2011". Том 1. Ред. П. Петков. Велико Търново: "Фабер", 2011, с. 171 - 179. ISSN 1314 - 2283


 Аргументирана е тезата, че трансперсоналният изследователски подход притежава висок методологичен потенциал за обяснение, поради което предоставя възможна перспектива за метаметодологична рефлексия на почти цялата досегашна психология.
  Статия
 трансперсонализъм, хилотропен и холотропен модус на съзнанието, квантова механика, духовност
 Издадено
  22853
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/