Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания


Гецов, Антон (2006) Към въпроса за „творческите“ превъплъщения на чуждата реч в българските популярни издания Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Редакционна колегия: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Пенка Радева, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 69–84, ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5.


 
  Статия
 
 Издадено
  22852
 Антон Гецов

2. Цанева, Хрисимира. Размисли за журналистиката и нейните източници на информация.// Социален факт и медийна реалност. Серия „Обществени комуникации“, № 4, Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: Издателство „Фабер“, 2015, с. 132–137, ISBN: 978-619-00-, http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/Social%20facts%20and%20Media%20Reality%20-%20Public%20Communication%204.pdf , цит. на с. 134-135.

1. Добрев Д., Добрева, Е. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи. Електронен учебник за ВУЗ, cdo-shu.bg. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, ISBN 978-954-577-816-2.// http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=103

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/