Специфика на илокутивния стандарт в дискурса на популярната преса


Гецов, Антон (2005) Специфика на илокутивния стандарт в дискурса на популярната преса Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Редакционна колегия: проф. дфн Станьо Георгиев, доц. д-р Кирил Цанков, доц. д-р Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 223–234, ISBN 954-524-485-2, COBISS.BG-ID – 1044851684.


 
  Статия
 
 Издадено
  22849
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/