Райкова, М. , В. Петрова. Проблемността в занятията по запознаване с природната среда – средство за оптимизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина


Петрова, Веселинка (1987) Райкова, М. , В. Петрова. Проблемността в занятията по запознаване с природната среда – средство за оптимизиране на възпитателно-образователния процес в детската градина Велико Търново: В сб.: Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се, (с. 61).


 Чрез създаване на проблемни ситуации в обучението е направен опит за по-пълно изследване на значението на проблемността в обучението. Направен е анализ на различни ситуации и чрез него са уточнени изискванията, на които трябва да отговаря педагогическото взаимодействие за стимулиране на децата да изразяват становище и предприемат практически действия за разрешаване на проблемни задачи.
  Доклад
 Запознаване с природната среда
 Издадено
  2284
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/