Към въпроса за лингвистичния статус на периода


Гецов, Антон (1994) Към въпроса за лингвистичния статус на периода Лингвистични студии. Отговорен редактор: проф. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, с. 271–281, ISSN 954-524-072-5.


 
  Статия
 
 Издадено
  22829
 Антон Гецов

1. Радева, П. Записки по синтаксис на съвременния български книжовен език. Сложно изречение. Трето издание. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 200 с., ISBN 978-619-208-024-2, цит. на с. 195

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/