Езикови манипулации в спортната преса.


Гецов, Антон (2000) Езикови манипулации в спортната преса. Езикови манипулации в спортната преса. Редактор: проф. д-р Боян Байчев. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2000, 178 с. ISBN 954-9541-55-X, COBISS.BG-ID – 1036578788.


 
  Монография
 
 Издадено
  22823
 Антон Гецов

13. Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. Монография. Библиотека „Филология“. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 372 с. ISBN 978-619-208-121-8, COBISS.BG-ID – 1283305956, цит. на с. 17.

12. Тодорова, Десислава. Автореферат на дисертационен труд на тема "Спортните метафори в специализираните онлайн медии" за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. Шумен, 2016, 40 с. http://shu.bg/sites/default/files/stefka/aftoreferat_Desislava%20Todorova.pdf цит. на с. 19.

11. Коева, С. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език (Върху материал от популярни информационни сайтове). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Катедра „Съвременен български език“, В. Търново, 2015, 44 с., цит. на с. 12

8. Erika Giorgianni, Eva Lavric (members of the Innsbruck Football Research Group). The Football and Language Bibliography Online. http://www.uibk.ac.at/msp/projekte/sprache_fussball/bibliography/bibliography20120807.pdf 22/05/2014 http://www.uibk.ac.at/msp/projekte/sprache_fussball // (видяно на 19.03.2015) Цит. на с. 28, с. 42.

9. Владимир Досев. Комуникация и медийна манипулация. Варна: Издателство „Наука и икономика“. Икономически университет – Варна, 2014, 122 с. ISBN 978-954-21-0747-7, COBISS.BG-ID – 1267619300. < http://library1.ue-varna.bg:7480/ft/KNG/R0030306.PDF > цит. на с. 11.

10. Владимир Досев. Манипулативната роля на метафорите в медийния дискурс. Варна: Издателска къща „Стено“, 2014, 144 с. ISBN 978-954-449-736-1, COBISS.BG-ID – 1268118500, цит. на с. 8.

7. Владимир Досев. Речта на футболния коментатор (лексикални особености). Сб. от Осма национална конференция „Проблеми на устната комуникация“ с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, Велико Търново, 5–6 юни 2008 г. Научна редакция: проф. д-р Христина Станева, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Мария Илиева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, книга 8, 2010, с. 97-104, ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1232710628, цит. на с. 100.

6. Цветкова, М. Всяка комуникация е и манипулация.// Медии и обществени комуникации. Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама, бр. 3, септември 2009. ISSN 1313-9908.// http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=68 (видяно на 13.03.2015)

3. Vladimir Dosev. Football Lexis and Phraseology in Contemporary Bulgarian. In: The Linguistics of Football. Language in Performance band 38 Narr Francke Attempto Verlag CmbH+Co.Kg Tuebingen 2008. 63–71. ISSN 0939-9399, https://books.google.bg/books?id=heFduFfVSSIC&pg=PA63&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (30.12.2018), цит. на с. 70.

4. Владимир Досев. Анкетно проучване върху езиковите предпочитания на потребителите на спортни вестници.// „Шкорпиловци’2007“. Сборник с доклади от научна конференция, Варна: Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 2008, с. 80–90, ISSN 1313-3993, COBISS.BG-ID – 1124599780, цит. на с. 87.

5. Досев, В. Футболна лексика и фразеология в съвременния български език Дисертационен труд, защитен на 30.10.2008 г. пред СНС по славянско езикознание. Решение на ВАК от 10.12.2008 г., цит. на с. 36, с. 40 и с. 154.

2. Владимир Досев. Футболна лексика в съвременния български език. – Scripta Scientifica Medica volume 39; Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov“, Varna, 2007, с. 419–424. ISSN 0582-3250, COBISS.BG-ID – 1119817956, цит. на с. 421.

1. Цонева, Л. Езиковата игра в съвременната публицистика. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2000, 176 с., ISBN 954-9541-75-4, цит. на с. 30

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/