Драматизмът на "Епохалните събития" в социалната психология: еволюционна ретроспекция.


Йонкова, Красимира (2009) Драматизмът на "Епохалните събития" в социалната психология: еволюционна ретроспекция. В: Библиотека "Диоген" Психология 2008. Ред. И. Стойков. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 31. ISBN 978 - 954 - 524 - 685 - 2


 В ретроспективен ракурс е очертан фокуса на изследователските усилия в областта на социалната психология, довели до открития с епохално значение за разбирането на човешкото поведение. Анализът им има за цел да разкрие, че хората драстично се разминават в думите и делата си, че демонстрират постоянно невидимата мощ на груповия натиск (конформизъм), какво е това "ефект на очевидеца" и защо сляпо, безморално и безмисловно са склонни да се подчинят на "авторитета" в жизненото си пространство.
  Студия
 научно познание, епохално откритие, конформизъм, авторитаризъм, ефект на очевидеца,
 Издадено
  22819
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/