Социокултурен и личностен контекст на проблема за евтаназията.


Йонкова, Красимира (2009) Социокултурен и личностен контекст на проблема за евтаназията. Сб. Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти). Ред. Н. Божилова, М. Хаджийски. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 37 - 52. ISBN 978 - 954 - 524 - 691 - 3


 Заетата позиция по темата е, че самата позиция по отхвърлянето или приемането на евтаназията е въпрос на принципиален екзистенциален избор, който зависи от възприетия ценностен модел за света, човека и смисъла. Очертана е една възможна рационално-оптимистична гледна точка, която има потенциала да изчисти моралните колизии и да подпомогне интелектуалното осъзнаване на проблема около дилемата.
  Статия
 евтаназия, живот, смърт, свободна воля, социален консенсус, правно регламентиране
 Издадено
  22818
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/