Предписаният модел на личност и поведение в доктрините на християнството и исляма: сравнителна интерпретация.


Йонкова, Красимира (2009) Предписаният модел на личност и поведение в доктрините на християнството и исляма: сравнителна интерпретация. В: Библиотека "Диоген" Психология 2009. Ред. Г. Маджаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 7 - 47. ISBN 978 - 954 - 524 - 723 - 1


 Темата съдържа два изследователски фокуса. Първият обосновава твърдението, че интернализацията на духовните послания в доктрините на християнството и исляма е добра алтернатива на деструктивните тенденции в условията на днешната тотална духовно-екологична криза. Вторият изследователски център аргументира тезата, че въпреки догматичната апологетика на различията в християнството и исляма, съществуват явни прилики в структурата и начина, по който части от всяка доктрина се обединяват и създават модели на личност и поведение за просоциалност и духовно израстване на човека.
  Студия
 психология на религията, християнство, ислям, модел на личност
 Издадено
  22817
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/