Методологичен статут на изследователските подходи в социалната психология.


Йонкова, Красимира (2010) Методологичен статут на изследователските подходи в социалната психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2010: Актуални въпроси. Ред. К. Йонкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 7 - 41. ISBN 978 - 954 - 524 - 766 - 8


 Осъществен е опит за критическо осмисляне и сравняване с цел систематизиране на сложния конгломерат от подходи, лежащи в основата на общометодологичните търсения в съвременната социална психология - възможно най-комплексният клон на психологичната наука, поради своя междинен, граничен, интердисциплинарен и интегративен характер.
  Студия
 методология, теория, метод, методологична криза, количествени и качествени изследователски процедури
 Издадено
  22816
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/