Дебатът между моделите на човешко поведение (2010).


Йонкова, Красимира (2010) Дебатът между моделите на човешко поведение (2010). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 4 изд., 2010, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5


 Четвърто издание на първата част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза на конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на бихейвиоризма, психодинамизма и хуманизма.
  Монография
 социалност, философска методология, количествени и качествени методи, обусловеният човек, психодинамичният човек, екзистенциалният човек
 Издадено
  22815
 Красимира Йонкова

3. Донев, Дончо. Смъртта в ритуалите и нагласите на българина. Стара Загора: УИ на Тракийски университет - ДИПКУ, 2019, 187с. ISBN 978-954-691-080-6, цит. на с. 72.

2. Донев, Д. Социална психология на училищното образование. Стара Загора: УИ на Тракийски университет - ДИПКУ, 2018, 159 с. ISBN 978-954-338-147-0, цит. на с. 7.

1. Донев, Д. Измерване на нагласата към смъртта. Библиотека Диоген "Психология 2012". Ред. Д. Тасевска. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 168-175. ISBN 978-954-524-893-1, цит. на с. 170.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/