Дебатът между моделите на човешко поведение (2008).


Йонкова, Красимира (2008) Дебатът между моделите на човешко поведение (2008). Велико Търново: АСТАРТА. Т.1,3 изд., 2008, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5


 Трето издание на първата част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза на конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на бихейвиоризма, психодинамизма и хуманизма.
  Монография
 социалност, философска методология, количествени и качествени методи, обусловеният човек, психодинамичният човек, екзистенциалният човек
 Издадено
  22814
 Красимира Йонкова

5. Манолов, Манол. Автодискриминацията. Велико Търново: "ИВИС", 2019, 198с. ISBN 978-619-205-112-9, цит. на с. 113; 114; 123

3. Манолов, М. Интеракционни модели за редуциране на социалната изолация на нестандартни групи. Дисертационен труд, защитен 2018, 203с., цит на с. 53; с. 54.

4. Стоянов, И., Манолов, М. Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 202с., цит. на с. 189.

2. Бяндов, Г. Конструктът "религиозна интелигентност" между социалната актуалност и изследователската трудност. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 177 - 190. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6, цит. на с. 185; с. 189.

1. Градев, Д. Стигма и личностна биография. София: "Изток-Запад", 2010, 613 с. ISBN 978 - 954 - 321 - 719 - 9, цит. на с. 600.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/